Preview Mode Links will not work in preview mode

Dona Hariri i spänstiga samtal med gäster om viktiga frågor kring barnens rättigheter.

Barn är individer med rättigheter - och med olika behov och utgångspunkter. Det handlar om flickor och pojkar, funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund och mycket annat. När FN:s barnkonvention blev lag i Sverige 1 januari 2020 blev det mer fokus på barns rättigheter. Det tänker vi ta upp i sex avsnitt av Snacka om barnrätt.

Snacka om barnrätt är en podcast från Länsstyrelsen i Stockholm och produceras av Umami produktion.

Transkribering av avsnitten hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/barnets-rattigheter-och-barnkonventionen.html 

Feb 9, 2021

Barn har rätt till en framtid med friska ekosystem och en hälsosam miljö! I Snacka om barnrätts sjätte avsnitt pratar Dona Hariri med Anne Lagerquist från Stockholms stads Kemikaliecentrum och Frida Berry Ekund från ideella organisationen Våra barns klimat.